Công văn phòng chống đuối nước năm 2018

 

 

 

UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Số: /PGDĐT-TDTT

V/v tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Phổ Yên, ngày tháng 04năm 2018

 

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em, học sinh.

Căn cứ Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Căn cứ Công văn 1281/BGDĐT-GDTC ngày 04/4/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 789/KH-SGDĐT ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai mô hình bể bơi, dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn số 498/SGDĐT-CTTT ngày 10/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung cụ thể như sau.

1. Tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về PCTNĐN học sinh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tuân thủ các quy định về PCTNĐN; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng PCTNĐN đối với học sinh.

3. Đối với các trường Tiểu học, THCS hằng ngày giáo viên dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để quán xuyến, nhắc nhở khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng PCTNĐN trong thời gian học sinh nghỉ hè. Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt…, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

5. Các nhà trường Tiểu học, THCS có kế hoạch dạy học Bơi, học kỹ năng PCTNĐN cho học sinh trong hè. Thực hiện quy định về tổ chức dạy bơi cho học sinh.

- Việc tổ chức lớp dạy bơi phải được tuyên truyền sâu, rộng tới học sinh, phụ huynh học sinh về mục đích ý nghĩa, về hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, đội ngũ giáo viên, công tác bảo đảm an toàn...; Việc tổ chức lớp học bơi hoàn toàn trên tinh thần nhu cầu tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh, có sự giám sát, quản lý của nhà trường (thực hiện theo Kế hoạch số 789/KH-SGDĐT ngày 23/5/2017)

- Việc tổ chức quản lý do nhà trường trực tiếp quản lý dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh.

- Hình thức: Sử dụng bể bơi đi động (bể bơi thông minh) bằng các nguồn xã hội hoá, đặt ở bể bơi tại nhà trường hoặc cụm trường.

- Kinh phí tổ chức lớp học bơi được huy động xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, các nguồn hợp pháp khác (nếu có) trên cơ sở quản lý thu chi theo quy định tài chính hiện hành.

6. Phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời. Xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường và nghiêm túc thực hiện. Các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học Bơi, học kỹ năng PCTNĐN cho học sinh trong hè. Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/5/2018 qua địa chỉ Email: nguyenhuuquang.phongpy@thainguyen.edu.vn để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CMTDTT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lượng

 
Tác giả: admin